Call Us Today: +977-056-524495, 526640

कक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कलेजमा अध्यायन छात्राहरुको स्नातक तह चौथो वर्षको कक्षा संचालन मिति २०७३/०४/०९ गतेबाट र स्नातक तह तेश्रो वर्षको कक्षा संचालन मिति २०७३/०४/१६ गतेबाट हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

प्रिन्सिपल
श्री मैयादेवी कन्या कलेज
भरतपुर चितवन ।