Call Us Today: +977-056-524495, 526640

गर्मीे विदा बारे सूचना

सूचना

२०७३ जेठ १८ गतेदेखि २०७३ असार १५ गतेसम्म गर्मीे विदा गरिएकोले कलेजको पठनपाठन बन्द गरिएको छ साथै कलेज प्रशासन भने उक्त अवधिमा खुल्ला रहने व्यहोरा सम्वन्धित सवैमा जानकारी गराइन्छ ।