Call Us Today: +977-056-524495, 526640

PCL Nursing Form Notice

मैयाँदेवी कन्या कलेज, चितवनमा
PCL Nursing को प्रवेश परीक्षाको
फारम भर्ने सूचना

यस कलेजमा CTEVT बाट स्वीकृत प्राप्त PCL Nursing कार्यक्रम (Staff Nurse) मा शैक्षिक सत्र २०७३/७४ को लागि प्रवेश परीक्षाको फारम खुलेको सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ ।

फारम भर्ने अन्तिम मिति २०७३ साल आषाढ २८ गते ।
प्रवेश परीक्षा २०७३ साल श्रावण ८ गते ।

प्रिन्सिपल
मैयाँदेवी कन्या कलेज
भरतपुर १०, चितवन
फोन नं ०५६–५२४४९५, ५२६६४०, ५३३१९४
website: www.maiyadevigirlscollege.edu.np