CMC & Sub Committee

College Management Committee

Designation Name
Patron Ms. Maiya Devi Shrestha
Sub- Patron Mr. Prem Kumar Shrestha
President Tank Nath Paudel
Members Shidda Kumar Shrestha
Ujjawal Shrestha
Manohari Koirala
Indra Prasad Chalise
Bam Dev Khanal
Tika Ram Neupane
Hari Raj Paudel
Bal Bhadra Ghimire
Devendra Gurung
Gauri Shrestha
Pravat Joshi
Mina Kharal
Dr.Surya Kanta Ghimire
Dr.Ishori Raj Laudari
Mamata Neupane
President of Association of Lecturer Ramji Prasad Adhikari
Member (T.U representative) Keshav Bhakta Sapkota
Secretary  (ex officio) Jhamka Bahadur Gurung

 

a.   Construction Committee 
Co-ordinator Prem Kumar Shrestha (Sub-Patron)
Members Indra Prasad Chalise (CMC)
J.B. Gurung (Principal)
b.   Planning and Monitoring Committee 
Co-ordinator Prem Kumar Shrestha (Sub-Patron)
Members Tank Nath Poudel  (Chairman)
J.B. Gurung (Principal)
c.   Teachers and Staff Recruitment Committee 
Co-ordinator Tank Nath Poudel  (Chairman)
Members Prem Kumar Shrestha (Sub-Patron)
Gauri Shrestha (CMC)
Subject Expert (Teacher)
J.B. Gurung (Principal)
d.      Account Monitoring Committee 
Co-ordinator Tank Nath Poudel (Chairman)
Member Ramji Prasad Adhikari
Bishwa Raj Subedi
e.   Extra-Curricular Activities Committee
Co-ordinator Ujjawal Shrestha
Members Surendra Prasad Poudel
Hom Nath Poudel
Sarmila Pandit
Harischandra Pokhrel
Balaram Poudel
Students Representative
f.    Monitoring Sub-Committee 
Co-ordinator Indra Prasad Chalise
Members Devendra Gurung
J.B. Gurung
g.   Teej Sub-Committee 
Co-ordinator Gauri Shrestha
Members Mamata Neupane
J.B. Gurung
h.      Publication Sub-Committee 
Co-ordinator Pravat Kumar Joshi
Members Surendra Prasad Poudel
Mukti Nath Adhikari
D.R Pokhrel
Nirajan Panta
Student’s Representative
i.        Scholarship Sub-Committee 
Co-ordinator Devendra Gurung
Members Tej Prasad Poudel
Bikash Dhakal
Association of Lecturer’s Representative
J.B. Gurung
j.       Hospital Management Sub-Committee 
Co-ordinator Dr. Surya Kanta Ghimire
Members Hariraj Poudel
Mamata Neupane
J.B. Gurung
k.     Positive Leadership and Training Sub-Committee 
Co-ordinator Umashankar Agrawal
Members Indra Prasad Chalise
Mamata Neupane
l.        Library Advisory Committee 
Co-ordinator Dr. Keshav Bhakta Sapkota
Members Balabhadra Ghimire
Association of Leacturer Representative
J.B. Gurung
m.   National and International Liaison Committee 
Co-ordinator Prof. Dr. Krishnalal Bhai Pradhan
Members Prof. Dr. Surya kanta Ghimire
J.B. Gurung
n.      Parent’s Association  
Co-ordinator Manju Nepali (College Assembly Member)
Members Sunita Sadaula
Bhumiraj Regmi
Durga Gautam
Aaspuri Gurung
Nirmala Parajuli
Student Representative
o.      Internal Quality Assurance Cell 
Co-ordinator J.B. Gurung
Members Kedar Wagley
Mukti Nath Adhikari
p.      Academic Cell 
Co-ordinator J.B. Gurung
Members Bishwa Raj Subedi
Bhoj Raj Neupane
Tej Prasad Poudel
Bikash Dhakal
q.      Student Grievances Redressal Cell 
Co-ordinator J.B. Gurung
Members Tej Prasad Poudel
Sabitri Adhikari
r.      Research Management Cell 
Co-ordinator Bishwa Raj Subedi
Members Bhoj Raj Neupane
Kedar Wagley
Krishna Maya Lamsal
Nirajan Panta
s.       Discipline Committee  
Co-ordinator Bhoj Raj Neupane
Members Shiva Hari Pandit
Bikash Dhakal
Sabitri Adhikari
Student Representative
t.       Internal Examination Committee  
Co-ordinator Bhoj Raj Neupane
Members Mukti Nath Adhikari
Nirajan Panta
Krishna Maya Lamsal
Nirmala Parajuli
u.      Student Admission and Counseling Cell  
Co-ordinator Bhoj Raj Neupane
Members Sabitri Adhikari
Ramchandra Adhikari
Sunita Sadaula
Sarmila Pandit
Khim Kumari Gautam
Krishna Maya Lamsal
v.      Placement Cell  
Co-ordinator Krishna Prasad Neupane
Members Mukti Nath Adhikari
Ram Chandra Adhikari
w.    Public Information Cell  
Co-ordinator Kedar Wagley
Members Bishwa Raj Subedi
Mukunda Chalise
x.      Committee on Teaching Practice   
Co-ordinator Mukti Nath Adhikari
Members Krishna Mani Pahari
Sunita Sadaula
y.      Alumni Association
President Ex- Student
Members
z.      SSR-Team  
Co-ordinator JB Gurung
Member Kedar Wagley
Krishna Binod Adhikari
Mukund Chalise